Aviso legal

1. Información legal

Os datos de identificación e contacto cos propietarios do sitio web www.atabernadecunqueiro.com son os seguintes:

Responsable:

Enderezo: C / Estrella 22, A Coruña

CIF / NIF:

Enderezo de correo electrónico de contacto:

Actividade regulada:

2. Finalidade e ámbito de aplicación

2.1.- O presente Aviso legal establece as condicións xerais de uso que regulan o acceso, navegación e uso do sitio web www.atabernadecunqueiro.com, (en diante, sitio web), así como as responsabilidades derivadas do uso dos seus contidos. Ademais, a prestación de determinados servizos ou actividades no marco do sitio web tamén pode estar suxeita a outras condicións particulares que se poidan establecer e que, no seu caso, substitúan, complementen e / ou modifiquen as condicións xerais de uso deste aviso legal.

2.2.- Este sitio web é un servizo que atabernadecunqueiro.com pon a disposición dos usuarios de Internet con fins informativos, podendo realizar os cambios que considere oportunos no seu deseño, configuración e contido en calquera momento e sen previo aviso.

2.3.- O acceso e uso deste sitio web atribúe ao visitante a condición de USUARIO e implica a aceptación plena e sen reservas, desde o devandito acceso e / ou uso, de todas e cada unha das condicións de uso que atabernadecunqueiro. Com inclúen en este Aviso Legal, na versión publicada no momento en que acceda a el. Neste sentido, entenderase por USUARIO a persoa que accede, navega, usa ou participa nos servizos e actividades desenvolvidos no sitio web.

2.4.- O USUARIO comprométese a facer un uso correcto do sitio web, de acordo coas leis aplicables, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal, respondendo a atabernadecunqueiro.com e a terceiros por calquera dano que se poida causar como resultado do incumprimento da devandita obriga.

3. Acceso e uso do sitio web

3.1.- O acceso a este sitio web é gratuíto e gratuíto, agás o custo de conexión da rede de telecomunicacións proporcionada polo operador contratado por cada USUARIO.

3.2.- O USUARIO asume a responsabilidade do uso do sitio web. Polo tanto, o USUARIO comprométese a utilizar os contidos de forma dilixente, responsable e lícita e, en particular, comprométese a non utilizalos para, entre outros usos:
Usar identidades falsas ou suplantar a outros usuarios ao usar o sitio web ou os seus servizos.

Introducir virus informáticos na rede ou realizar accións que poidan alterar, danar, interromper ou xerar erros ou danos en documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de atabernadecunqueiro.com ou de terceiros, así como dificultar o acceso doutros usuarios a o sitio web e os seus servizos a través do consumo masivo de recursos informáticos a través dos cales atabernadecunqueiro.com presta os seus servizos.

Intente acceder e, no seu caso, use as contas de correo electrónico doutros usuarios.
Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou doutro xeito comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos do sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a previa e expresa autorización do titular do correspondente Dereitos.
Introduce ou incorpora o contido e / ou servizos presentados neste sitio web como actividade empresarial ou profesional propia.

Viola os dereitos de propiedade intelectual ou industrial derivados dos contidos do sitio web.

Use o contido e / ou información de calquera tipo obtidos a través deste sitio web para realizar actividades publicitarias ou promocionais, enviar publicidade de calquera tipo e comunicacións para a venda ou outros fins comerciais, ou para recoller, comercializar ou difundir de calquera xeito a devandita información.

Use este sitio web ou o contido e / ou servizos obtidos para realizar actividades contrarias á lei, á moral, ás boas costumes ou á orde pública, con fins ou efectos ilícitos, prohibidos ou lesivos para dereitos e intereses de terceiros.

3.3.- atabernadecunqueiro.com resérvase o dereito de interromper o acceso ao sitio web en calquera momento e sen previo aviso, así como de interromper a prestación dalgún ou de todos os servizos prestados a través del, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade ou por calquera outra causa.

4. Protección de datos persoais

4.1.- atabernadecunqueiro.com comprométese a tratar os datos persoais de xeito respectuoso cos dereitos dos seus titulares e de acordo coa normativa de protección de datos vixente en cada momento.
4.2.- Na sección “Avisos de privacidade” do sitio web, a información legal ou a política de privacidade correspondente aos diferentes tratamentos de datos realizados por atabernadecunqueiro.com en relación coa xestión de datos de usuarios da web, seguidores en redes sociais ou candidatos.

4.3.- No caso de que o USUARIO complete voluntariamente algún dos formularios de recollida de datos en liña dispoñibles no sitio web, para acceder a algúns dos seus servizos ou contidos, comprométese a proporcionar datos precisos e veraces, así como a comunicarse a atabernadecunqueiro.com calquera modificación destes. Salvo que se indique expresamente o contrario, os datos solicitados nos nosos formularios son necesarios para poder procesar a súa solicitude.
En calquera caso, incluirase unha ligazón ao correspondente aviso de privacidade no correspondente formulario en liña para recoller os datos persoais do USUARIO, que será aplicable ao tratamento dos datos persoais facilitados. Será necesaria a aceptación expresa por parte do USUARIO do correspondente aviso de privacidade para que se complete o formulario e poida completar o proceso de envío. O contido da devandita política de privacidade pode estar suxeito a modificacións para adaptalo aos cambios lexislativos que poidan producirse, así como aos criterios e postos emitidos polas autoridades competentes en materia de protección de datos.

4.4.- Se un USUARIO facilita datos persoais doutras persoas físicas, comprométese a cumprir, en relación con estes datos, todas as obrigas derivadas da normativa de protección de datos vixente e, en particular, o deber de informar e obter o consentimento. o propietario dos datos persoais. 4.5.- Os menores de 13 anos non poden proporcionar os seus datos persoais a través do sitio web, requirindo a autorización previa expresa dos seus pais ou titores. En calquera caso, este sitio web non está dirixido a menores.

5. Propiedade intelectual e industrial

5.1.- atabernadecunqueiro.com é o propietario ou titular dos dereitos de explotación da propiedade intelectual e industrial deste sitio web, así como dos contidos dispoñibles no mesmo. Todos os dereitos reservados.
5.2.- Solicitouse debidamente a marca Atabernadecunqueiro na Oficina Española de Patentes e Marcas e a esta solicitude asignóuselle o TÍTULO DE INSCRICIÓN DE MARCAS, número 3732622, cuxa aplicación é o disposto na Lei 17/2001 de Marcas., do 7 de decembro.
5.3.- En ningún caso se entenderá que o acceso e navegación do USUARIO polo sitio web implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial destes dereitos por parte de atabernadecunqueiro.com, nin que lle confire ao USUARIO ningún dereito de uso , tradución, adaptación, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública, con fins comerciais, dos devanditos contidos, sen a previa e expresa autorización de atabernadecunqueiro.com ou do titular dos dereitos afectados. O incumprimento do anterior facultará a atabernadecunqueiro.com ou aos titulares dos dereitos correspondentes para presentar as accións legais pertinentes.

5.4.- Prohíbese a distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fose autorizado expresamente polo titular dos dereitos de explotación.

6. Exclusión de garantías e responsabilidade

6.1.- O contido deste sitio web ten un propósito informativo e para crear unha canle de comunicación cos USUARIOS, sen que os seus contidos sexan considerados como asesoramento exhaustivo sobre ningún asunto. atabernadecunqueiro.com non garante plenamente o acceso a todos os contidos, nin a súa integridade, corrección, validez ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico. atabernadecunqueiro.com exclúe, na medida permitida pola lei, calquera responsabilidade por danos de calquera tipo derivados, pero non limitados a: erros ou omisións no contido, falta de dispoñibilidade do sitio web ou a transmisión de virus ou maliciosos ou nocivos programas nos contidos. Non obstante, atabernadecunqueiro.com declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do sitio web e evitar a existencia e transmisión de virus e outros compoñentes nocivos aos USUARIOS.

6.2.- atabernadecunqueiro.com non se fai responsable do uso que o USUARIO faga dos servizos e contidos do sitio web. O USUARIO recoñece e acepta que o uso do sitio web, así como dos seus servizos e contidos, realízase baixo o seu exclusivo risco e responsabilidade.

6.3.- O USUARIO será o único responsable das contribucións e comentarios realizados neste sitio web, especialmente a través do seu blogue, reservándose a atabernadecunqueiro.com o dereito de retirar del as que, ao seu criterio, considere inadecuadas e non nos responsabilice de os comentarios feitos nela polos USUARIOS.

7. Ligazóns

7.1.- No caso de que no Sitio web dispuxésense ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, atabernadecunqueiro.com non exercerá ningún control sobre os estes sitios e contidos. En ningún caso atabernadecunqueiro.com asumirá responsabilidade algunha polos contidos dos sitios web alleos enlazados, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, legalidade ou validez de calquera material ou información contida en ningún destes hipervínculos ou outros sitios de Internet. Neste sentido, si os USUARIOS tivesen coñecemento efectivo da ilicitud de actividades desenvolvidas a través destas páxinas web de terceiros enlazadas, deberán comunicalo inmediatamente a atabernadecunqueiro.com para os efectos de que se proceda a deshabilitar a ligazón de acceso ás mesmas.

7.2.- Igualmente, a inclusión de calquera tipo de ligazón por parte de atabernadecunqueiro.com a outros sitios de Internet non implica que exista ningún tipo de relación, asociación, colaboración ou dependencia entre atabernadecunqueiro.com e o titular do sitio web alleo.

8. Dereito de exclusión

atabernadecunqueiro.com resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso a este Sitio web e/ou aos contidos e servizos ofrecidos no mesmo, sen necesidade de aviso previo, a aqueles USUARIOS que incumpran as presentes condicións xerais de uso ou as particulares que puidesen establecerse.

9. Xeneralidades

9.1.- En caso de existir discrepancia entre o establecido nestas condicións xerais de uso e as condicións particulares de cada servizo específico, prevalecerá o disposto nestas últimas.
9.2.- Si calquera disposición ou contido deste Aviso Legal fose declarado nulo ou inaplicable, en todo ou en parte, mediante resolución firme por un Xulgado ou Tribunal competente, dita nulidade ou inaplicación non afectará as restantes disposicións das condicións de uso, que conservarán a súa validez para todos os efectos.

9.3.- O non exercicio ou execución por parte de atabernadecunqueiro.com de calquera dereito ou disposición contida nestas condicións de uso non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo de leste por escrito.
9.4.- atabernadecunqueiro.com poderá modificar en todo ou en parte e en calquera momento as condicións aquí determinadas, e ditas modificacións terán vixencia desde o mesmo momento da súa publicación neste Sitio web.

10. Lei aplicable e xurisdición

As relacións establecidas entre, como titular deste Sitio web, e o USUARIO, rexeranse polo disposto na normativa vixente relativa á lexislación aplicable e a xurisdición competente. No entanto, para os casos en que a normativa prevexa a posibilidade de que as partes se sometan a un foro, atabernadecunqueiro.comy o USUARIO, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense aos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.

11. Dereitos:

Dereito de Acceso: Vostede ten dereito a saber si están a tratarse os seus datos e a recibir esa información por escrito a través do medio solicitado.

Dereito de Rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos seus datos si estes fosen inexactos ou incompletos.

Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos: Os seus datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos
Retire o seu consentimento para o tratamento.
Opóñase ao tratamento e non prevalezan outros motivos lexítimos

Os seus datos fosen tratados ilicitamente

Os seus datos deban suprimirse por obrigación legal.

Deberá ter en conta que o dereito de supresión queda limitado cando exista obrigación legal de retención ou bloqueo dos seus datos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, a protección de terceiros ou por razóns de interese público importante.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, Vostede poderá oporse ao tratamento dos seus datos. O responsable deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperioso, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Cando o tratamento dos seus datos estea baseado no consentimento ou sexa necesario para a execución dun contrato ou precontrato e efectúese por medios automatizados, Vostede terá dereito á portabilidade dos seus datos, é dicir, a que entréguenselle en formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, mesmo a remitirllos a un novo responsable.

Calquera interesado poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos e a forma de poñerse en contacto con ela sería dirixir un escrito a Axencia Española de Protección de Datos Persoais en C/Jorge Juan n.ou 6, 28001 Madrid ou a través da súa sede electrónica en www.agpd.es

Os modelos para a solicitude do exercicio dos seus dereitos poderaos solicitar por escrito á dirección

do responsable e mesmo poderá obtelos na sede electrónica da Autoridade de control en www.agpd.es e deberán ser remitidos a dirección postal ou electrónica do responsable.