Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1.INTRODUCCIÓN

Esta Política de privacidade e «cookies» (en diante, a “Política de privacidade”) proporciona información detallada sobre como ATABERNADECUNQUEIRO usa e protexe os seus datos persoais cando navega polo noso sitio web ou utiliza a nosa plataforma, así como os dereitos que o axudan ao respecto.

ATABERNADECUNQUEIRO respecta o seu dereito á privacidade e cumpre coa lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal, incluída a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais, o desenvolvemento da súa normativa e calquera outra norma que poida modificar , complementalo ou substituílo no futuro, así como o Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos.

Recomendámoslle que revise atentamente a nosa Política de privacidade para asegurarse de que comprende como se utilizarán os seus datos persoais ao navegar polo sitio web.

2. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

Responsable do Tratamento: ATABERNADECUNQUEIRO
NIF:

Domicilio social:

Enderezo do establecemento:

Teléfono: +34

Correo electrónico:

3. QUE É UN DATO PERSOAL?

Os datos persoais son calquera información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

4. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Datos de identificación, nome, apelidos, etc.
Información de contacto: enderezo postal, correo electrónico, número de teléfono fixo, número de teléfono móbil, etc.
Datos electrónicos: enderezo IP, tipo e idioma do navegador, dominio a través do cal accede ao sitio web, datos de navegación, actividade no sitio web.
Información de pagamento: datos bancarios, número de tarxeta, etc.
No caso de menores de 14 anos é necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais. En ningún caso se recollerán do menor datos relacionados coa situación profesional, económica ou coa privacidade dos demais membros da familia, sen o seu consentimento. Garantías ter máis de 14 anos. Se ten probas ou sospeita que ATABERNADECUNQUEIRO ten datos persoais de menores, póñase en contacto connosco por correo electrónico

No caso de que o Usuario proporcione datos de terceiros, declaran ter o seu consentimento e comprométense a transferir ao interesado, o propietario destes datos, a información contida nesta Política de privacidade, eximindo a ATABERNADECUNQUEIRO de calquera responsabilidade ao respecto. … Non obstante, ATABERNADECUNQUEIRO poderá realizar as comprobacións necesarias para comprobar este feito, adoptando as correspondentes medidas de dilixencia debida, de acordo coa normativa de protección de datos.

Todos os contidos deste portal web / RRSS (textos, imaxes, sons, animacións, vídeos …) son propiedade de ATABERNADECUNQUEIRO. Calquera transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, posta a disposición, transformación, manipulación ou almacenamento, total ou parcial, require o consentimento previo e expreso por escrito.

Os nomes comerciais, marcas comerciais ou signos distintivos e outros elementos susceptibles de propiedade industrial son propiedade de ATABERNADECUNQUEIRO sen que se entenda que o acceso á web atribúe ningún dereito sobre eles. En ningún caso se entenderá que, ao acceder a este portal web, o usuario obteña unha licenza ou autorización para o uso, máis alá do uso estritamente privado, de calquera contido, información ou servizos existentes no portal web ou en calquera dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial. Salvo autorización expresa por escrito, non se permiten ligazóns técnicas desde páxinas de terceiros que dan acceso directo ás páxinas de ATABERNADECUNQUEIRO Este portal web pode conter dispositivos de ligazóns técnicas a páxinas externas das que ATABERNADECUNQUEIRO non se fai responsable en ningún caso nin con respecto aos contidos nin respecto a ningún outro aspecto relacionado con ditas páxinas ou o seu acceso.

5. INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

Ao ler esta Política de privacidade, o Usuario é informado sobre a forma en que, recolle, trata e protexe os datos persoais que se subministran a través do sitio web, así como os da súa conexión e navegación a través do sitio web (en diante, “navegación” ) e calquera outro dato que se poida subministrar no futuro a través dun contrato ou calquera outro medio habilitado. O usuario debe ler atentamente esta política de privacidade, que foi escrita de forma clara e sinxela, para facilitar a súa comprensión e determinar de xeito libre e voluntario se desexa proporcionar os seus datos persoais ou de terceiros a ATABERNADECUNQUEIRO

Por exemplo, se desexa recibir o boletín informativo ATABERNADECUNQUEIRO, será necesario que nos facilite o seu correo electrónico. Se nos solicita información ou quere que nos poñamos en contacto contigo, debe proporcionarnos a información de contacto necesaria para este fin. Se desexa mercar algún produto ou servizo que ATABERNADECUNQUEIRO pon á súa disposición no sitio web, será necesario que nos facilite, entre outros, un enderezo fiscal para preparar a súa factura. Se non facilita estes datos persoais, sería imposible que lle proporcionásemos os nosos servizos.

Ao “facer clic” no botón “Enviar” (ou equivalente) incorporado aos nosos formularios, o usuario declara que a información e os datos proporcionados neles son precisos e veraces. Para que a información subministrada estea sempre actualizada e non conteña erros, o Usuario deberá comunicar, canto antes, as modificacións dos seus datos persoais que se producen, así como as rectificacións de datos erróneos no caso de que detecten algún. O Usuario garante que os datos proporcionados son veraces, precisos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou perda, directa ou indirecta, que poida causarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga.

En cumprimento do disposto no Regulamento europeo de protección de datos de carácter persoal da UE, 2016/679, informámoslle que ATABERNADECUNQUEIRO ten presenza e ligazón nas redes sociais: Facebook, Twitter, etc. e utilízaos para manter informados aos seus clientes de produtos, servizos e novidades, así como unha plataforma de rexistro, para todo isto informámoslles de que;

Os datos recollidos a través destas redes sociais trátanse de acordo cos requisitos legais esixidos no Regulamento de protección de datos da UE. Se consideras interesante ser o noso FAN / SEGUIDOR neste tipo de redes sociais, sabe que ao seguirnos estás dando a túa datos ás devanditas plataformas e, polo tanto, deben ser conscientes e aceptar o uso que estas plataformas fan dos seus datos. Se desexan deixar de recibir esa información ou que se cancelen, pode darse de baixa como seguidor dos nosos perfís nestas redes. Ademais, os seguidores nas redes sociais poden exercer os dereitos que a Lei lles confire, aínda que, dado que as ditas plataformas pertencen a terceiros, as respostas aos exercicios de dereitos por parte de ATABERNADECUNQUEIRO estarán limitadas polas funcionalidades que a rede social de que se trate , polo que recomendamos que antes de seguir os nosos perfís nas redes sociais revise as condicións de uso e as políticas de privacidade das mesmas.

Así mesmo, indicamos que ATABERNADECUNQUEIRO non procesará os seus datos para ningunha outra finalidade que non sexa única e exclusivamente a consentida e aceptada polo usuario, cumprindo así o principio de calidade establecido na normativa de protección de datos.

6. PARA QUE EMPREGAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS? FINALIDADES E BASES XURÍDICAS PARA O TRATAMENTO.

En xeral, os datos persoais que nos forneces e que obtemos de ti úsanse para procesar as túas solicitudes e transaccións, proporcionarche un servizo de alta calidade e informarte sobre as oportunidades que cremos que serán de interese ti.

Detállanse as finalidades específicas para as que procesamos os teus datos persoais

entón:

1. Proporcionarlle a información solicitada por vostede, incluíndo presupostos de produtos e servizos. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

2. Xestione as reservas feitas, incluída a xestión do pago (se procede) e a xestión das súas solicitudes e preferencias. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

3. Xestionar enquisas e / ou avaliacións relativas á calidade dos servizos prestados por ATABERNADECUNQUEIRO e / ou á percepción da súa imaxe como empresa. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

4. Para enviarlle o noso boletín / boletín con información, promocións, campañas e novidades sobre produtos e servizos de ATABERNADECUNQUEIRO e produtos e servizos de terceiros. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

5. Se dá o seu consentimento, para enviarlle comunicacións comerciais sobre os nosos produtos e servizos, envíe as nosas publicacións, enquisas de opinión, información promocional e publicitaria e recomendacións de produtos e servizos propios e de terceiros, por teléfono, correo correo, correo electrónico, SMS e MMS. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

6. Para garantir a seguridade do noso sitio web e da información. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo en proporcionar un ambiente seguro e evitar danos nos sistemas e información dos seus usuarios, así como o acceso non autorizado e o mal uso destes.

7. No caso de que recibamos currículos a través deste medio, procederemos a gardalos nos nosos soportes durante un período non superior a un ano. Unha vez transcorrido este tempo, procederemos a cancelar eses datos.

8. Utilizamos, previa autorización expresa, fotos, vídeos, etc. para compartir nas Redes Sociais creadas por ATABERNADECUNQUEIRO en plataformas externas.

9. En canto aos fins do uso de cookies, consulte a Política de cookies. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

Cando a base do tratamento é o consentimento, pode revogalo en calquera momento enviando unha comunicación por correo electrónico, indicando o seu enderezo para efectos de comunicación e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

7. COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

Ten en conta que non é esencial recibir información comercial para manter a relación que temos contigo. Se prefire non recibir comunicacións comerciais, pode informarnos en calquera momento a través das canles indicadas ou darse de baixa na ligazón proporcionada para tal efecto nas comunicacións comerciais por correo electrónico que reciba ou, se as comunicacións se envían por outros medios, a través o procedemento indicado para estes efectos.

O perfilado non se realizará para uso comercial.

8. CON QUEN COMPARTIMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Os datos do usuario poden comunicarse a:

• Para fins administrativos internos e / ou para os fins previamente indicados ás entidades do Grupo ATABERNADECUNQUEIRO

• Provedores para o adecuado cumprimento das obrigas legais e / ou os fins mencionados.

• Autoridades competentes, xuíces e tribunais: pode comunicar os seus datos persoais cando a transferencia estea autorizada pola lei ou sexa necesaria para cumprir unha obriga legal.

Os destinatarios indicados nesta sección poderán situarse dentro ou fóra do Espazo Económico Europeo, sendo neste último caso as transferencias internacionais de datos debidamente lexitimadas.

9. QUE MEDIDAS APLICAMOS PARA MANTENER SEGUROS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

ATABERNADECUNQUEIRO adopta as medidas técnicas e organizativas axeitadas de acordo coa normativa vixente para protexer os seus datos persoais contra calquera uso indebido, destrución, perda, modificación accidental ou ilegal, divulgación ou acceso non autorizado, incluídas as necesarias para facer fronte a calquera sospeita de violación de datos.

10. CANTO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Os datos do Usuario gardaranse durante o período necesario para o cumprimento de cada propósito ou ata que o Usuario solicite a súa retirada, se opoña, solicite o seu dereito de eliminación, portabilidade ou revoque o seu consentimento.

Despois bloquearanse, a non ser que a lei esixa ou permita un período de conservación máis longo (por exemplo, para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións), nese caso, manteranse debidamente bloqueados durante o tempo necesario antes de continuar coa súa eliminación.

11. CALES SON OS SEUS DEREITOS SOBRE O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS?

De acordo coa normativa aplicable, ten unha serie de dereitos en relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

Solicitar acceso aos datos persoais recollidos

Solicite a rectificación deses datos erróneos ou que sexa necesario actualizar

Solicita a eliminación dos teus datos

Solicita a limitación do teu tratamento

Obxecto ao tratamento

Solicitar portabilidade de datos

Dereito a revogar o consentimento

Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control: http://www.agpd.es.

Pode exercer os seus dereitos enviando unha comunicación por correo electrónico acompañando un documento que acredite a súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.